Sigorta Eksperleri İstişare ve Mesleki Planlama Toplantısı Sonuç Bildirgesi

06-07-08/12/2019 tarihlerinde Antalya ilinde Sigorta Eksperleri İcra 
Komitesi (SEİK), Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Anadolu
Sigorta Eksperleri Derneği (ASED), Akdeniz Sigorta Eksperleri Derneği
(ESED), Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED), Otodışı Branşlar Sigorta
Eksperleri Derneği (OSED) yöneticileri ve meslektaşlarımızın katılımı mesleki istişare ve planlama toplantısı düzenlenmiş olup yapılan istişareler sonrasında aşağıda yer alan başlıkların hayata geçirilmesi üzerinde tam mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede;


1- Sigorta Eksperlerine, mesleki kurumlara, meslek örgütü yöneticilerine
yönelik asılsız iddia ve söylemlere, mesleğin itibarına karşı yapılan
propaganda ve saldırılara karşı tüm meslek örgütlerince kurumsal bazda
cevap verilecek; mesleğin ve meslektaşın haklarına yönelen saldırılara
karşı ilgililer hakkında gerekirse adli süreçler işletilecek; meslektaşın ve
sektörün kirli bilgiye itibar etmemesi sağlanacaktır.


2- Meslek örgütlerimizin yönetim kademelerince (merkez, bölge, il
temsilciliği) birlik, beraberlik ve güçlü bir idarenin devamı için
yönetim süreçlerinde aksamaya meydan verilmeyecek; yönetim
kademlerince yapılan mesleki toplantılara ilişkin tutanaklar merkez
yönetimi ile paylaşılacaktır.


3- Tüm meslek örgütü yöneticilerimiz ile meslek örgütlerince kurul ve
komisyonlarda görevlendirilen meslektaşlarımız bölgelerinde görev yapan
eksper meslektaşlarımız ile her an iletişim halinde olacak, kendilerine
bildirilen bilgi, öneri ve şikayetleri meslek örgütüne iletilmesini
sağlayacaktır.


4- Meslek etiği, itibarı ve disiplin hükümlerine ilişkin meslek yöneticileri
kendilerine ulaşan ihbar, iddia ve şikâyetler hakkında yönetim hiyerarşisi
kapsamında duyumlar merkez yönetimi ile paylaşılacak; akabinde
yönetimce iddia ve söylemlerin önemli bir esas veya somut olgular
içermesi halinde durum resmi yazışma ile SEİK’e disiplin soruşturması
için bildirilecektir. Disiplin soruşturmalarının hızlı, etkin ve objektif
yapılması temel esas olacak özel ve genel önlemenin tesisi temel ilke
olacaktır.


5- “SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ANALİZİ KAPSAMINDA” eksperlik
mesleğinin iş gücü analizi, görev tanımı, çerçevesi belirlenecek; iş
süreçleri ise yeniden planlanacak; branşalar bazında SEİK tarafından
oluşturulan komisyon çalışmalarına hız verilecektir.
Bu kapsamda aşağıda yer alan konu başlıkları üzerinde
çalışmalara ağırlık verielecek ve çalışmaların sonuçları “Sigorta
Eksperleri Yönetmeliği” çalışmalarına esas olacaktır.
· Ekspertiz tanımı, tarifi, ekspertizin nerede başlayıp nerede bittiği,
· Eksperin görev ve yetki tanımının belirlenmesi,
· Ekspertiz uygulama ve esaslarının belirlenmesi,(ofis yönetimi,
hasar tespiti, teminat yorumu, muafiyet, sovtaj, alternatif onarım
teklifi alma, raporların hazırlanması vs) uygulamada olan sorunlu
hususların gerekçeli tespiti ve çözüm önerileri,
· Ekspertiz raporlarının içeriği, Tek Tip Rapor yazılım örneğinin /
şablonunun oluşturulması,
· Yazılım programında yer alması gereken usul ve esasların, standart
hasar hesaplama formül ve tekniklerinin oluşturularak yazılımın
içine gömülmesi,
· Zorunlu sigortalarda havuzundan yapılacak eksper atamalarının
(rastgele) usul ve esaslarının ve de eksper performans kriterlerinin
oluşturulması,
· Etik kuralların, sigortalı, sigorta ettiren, sigortadan menfaat
sağlayan kişiler, onarımcılar ve sigorta kuruluşları ile ilişkilerin etik
ilkeleri çerçevesinde yeniden belirlenmesi,


6- Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumun
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kararname (SDDK) ile sigortacılık
sektöründe düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesinin yapısı
değiştirilmiştir. Bu çerçevede Sigorta Eksperliği mesleğini ilgilendiren
mevzuatların ve “Sigorta Eksperliği Yönetmeliği” nin günün, geleceğin
ve mesleğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi çalışmalarına hız verilecektir.


7- “Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği” kapsamında tüketici haklarını
da koruyacak çerçevede tüm tarafların eksper atama süreçlerinin
iyileştirilmesi için çalışmalara önem verilecektir.


8- Sigorta kuruluşlarınca eksper ataması yapılmadığına dair hak sahiplerine bilgilendirme yapılması ve hak sahiplerinin isterlerse nasıl eksper atamasında bulunabileceklerine dair SMS ile birlikte eksper ataması yapabileceği web linkinin kendilerine ulaşması için çalışmalara önem verilecektir.


9- Hakem eksper müessesesinin işlemesi, eksperlerin tahkim veya yargı
mercilerinde daha etkin bilirkişi olarak görev yapmalarının sağlanması,

10- Sigorta eksperinin mesleki faaliyeti sonrasında oluşturduğu verilerin
telif haklarına yönelik çalışma yapılarak meslektaşların haklarının
korunması sağlanacaktır.

11- Taşıt güvenli, güvenli onarım ilkeleri, yasal düzenleme ve kurallara
uygun olarak hasarların giderilmesi veya ağır hasarlı araçların tasfiyesine
yönelik kişilerin, kamunun güvenliği esas olacak şekilde ekspertizlerin
yapılması; eksperlerin kamu adına etkin bir denetim unsuru olmasının
sağlanması,

12- Teknolojide yaşanan gelişmeler çerçevesinde dijitalleşme süreçlerininyönetilmesi, hasarın doğru tespiti, sistem hatalarının önlenmesi, hukuki
itilafların oluşması adına eksperin hasar tespitinde kullanılan zorunlu
veya bağımsız dijital sistemlerin yöneticisi, özelikle son kontrol
aşamasında sistemin olmaz ise olmaz insan faktörü olmasının
sağlanması,

13- Eksper alımlarında eksper ofisinde çalışanların öncelikle sektöre
kazandırılması,

14- Tek branş belgeli eksperlerin diğer branşlarda belge alabilmesi için
kolaylık sağlanması,

15- Sigorta Eksperlerinin sigorta sektörü dışında bilgi ve tecrübelerini
kullanabileceği yeni çalışma alanlarının belirlenmesi, yaratılması,
çalışmalarının sağlanması,

16- Güncelliğini yitiren veya yargı kararları ile iptale konu olan veya
tüketici haklarını daraltan veya eksperlerin görev yapmasını
engelleyen genel şartlara ilişkin ilgili kamu idaresine görüş, öneri veya
taslakların sunulması,

17- Mesleki çalıştayların en az yılda bir düzenli olarak tüm meslek
örgütlerimizin yöneticileri ve eksperlerin katılımı ile yapılmasına;
mesleğin sorunlarına çözüm bulma ve de gelecekten pay alma  mücadelesinde çalışmalarımızın kolektif olarak devam ettirilmesine karar
verilmiştir.


07/12/2019

 

Choose Language